Regulamin sklepu

REGULAMIN PLATFORMY B2B HOALTE 

Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach PLATFORMY B2B;
  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy B2B hoalte.de;
  5. Platforma B2B – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hoalte.de, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane na Platformie B2B;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Hoalte Sp.z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego hoalte.de;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

I. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami. Hoalte Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

II. Postanowienia ogólne:

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy B2B dostępnej pod adresem: www.hoalte.de.
2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3.  Platforma B2B, działająca pod adresem: www.hoalte.de, prowadzona jest przez Hoalte Sp. z o.o.
2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy B2B;
b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Platformy B2B;
c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Platformy B2B;
d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Platformy B2B.
2.5. Korzystanie z Platformy B2B możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
2.6. W celu korzystania z Platformy B2B Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Hoalte Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Platformy B2B do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hoalte.de oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania z Platformy B2B:

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy B2B jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy B2B.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Hoalte Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy B2B, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy B2B, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Platformie B2B dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Platformy B2B naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Platformy B2B;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Hoalte Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Hoalte Sp. z o.o.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy B2B , nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Hoalte Sp. z o.o.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Platforma B2B podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania z Platformy B2B w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy B2B niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania z Platformy B2B w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Hoalte Sp. z o.o.;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy B2B jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania z Platformy B2B w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach Platformy B2B, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B należy wejść na stronę internetową www.hoalte.de, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy B2B wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Hoalte Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hoalte.de oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin Platformy B2B ) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa:

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów europejskich i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na terenie Polski przesyłką kurierską DPD. Koszty dostawy wynoszą: za jedną paczkę do 30 kg za zamówienie z przedpłatą - 16 zł i 19 zł za zamówienie za pobraniem. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania zamówienia. Koszt dostawy do pozostałych państw europejskich będzie ustalany indywidualnie.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności:

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami netto oraz brutto (ceny brutto zawierają podatek VAT).
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 78 1140 1889 0000 3346 4500 1001,
b) płatnością w systemie bankowości elektronicznej IAI Pay na stronie sklepu www.hoalte.de,
c) płatnością przy odbiorze towaru.
d) kredyt kupiecki dla stałych Klientów Hoalte Sp. z o.o., po poprawnym zweryfikowaniu i ustaleniu limitu przez ubezpieczyciela. Informacja znajduję się w karcie klienta dostępnej w panelu Platformy B2B.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy:

Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (DZ.U.2014.121 ze zm.).

VIII. Towary:

8.1 Wszystkie produkty oferowane na Platformie B2B są nowe i nie mają wad.
8.2 Szczegółowy opis towaru znajduje się na stronie Platformy B2B.
8.3 Na towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe.
8.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian obejmujących formę, kolor i/lub inne cechy towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

9.1. Hoalte Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy B2B, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hoalte Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy B2B.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy B2B Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Hoalte Sp. z o.o., ul. Słoneczna 24, 42-202 Częstochowa, mailowo pod adres hoalte@hoalte.de lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy B2B.
9.5. Hoalte Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe:

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hoalte Sp. z o.o. a Klientem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hoalte Sp. z o.o.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixel